Sports Science

بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار

تقدیم خدمات نوین ورزشی

بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار برای سلامت، رفع اشکالات و اصلاح دفرمیتی های بدنی، پاسچر و مدیریت ورزشی کارکنان در محیط های مختلف طراحی شده است. با استفاده از علم تمرین متخصصان مجموعه توسعه کسب و کار سعی کرده ایم، تا با ارائه آموزش ها و برنامه های تمرینی مناسب مبتنی بر محیط کار تمامی نیازهای ورزشی و تمرینی کارکنان مشاغل مختلف را در نظر بگیریم، و با توجه به اصول علوم تمرینی در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار برای انواع کسب و کارها تمامی امور ورزشی زیرساخت های ورزشی تحت نظارت و کنترل متخصصان دست ب طراحی برنامه های مفید و کاربردی زده ایم.

لینک های کاربردی حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

چشم انداز بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار

با قرارگیری سطوح متناسب از برنامه ها و کاربردهای ورزشی در انواع محیط های کاری بر آن شده ایم تا در چشم اندازی وسیع در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار سطح ابتدایی، میانی و پیشرفته را ارائه بدهیم تا با هر بخش از یک محیط کار برنامه ای کاربردی را متناسب با عملکرد آنها تهیه و تنظیم بنماییم. با استفاده از بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار  محیط های مختلف میتوانند تحت نظارت و کنترل متخصصان ورزشی در سطح های مختلف به برنامه ریزی میپردازد.

آماده سازی زیر ساخت ورزش حرفه ای

بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار با اتکا بر توان و مهارت متخصصان ورزشی خود به آماده سازی زیرساخت ورزش حرفه ای در محیط های مختلف ورزشی میپردازد، تا افراد بتوانند به درستی از برنامه ها و علوم تمرنی تهیه شده بهره مناسب را برده و نتیجه مناسبی دریافت بنمایند.

نظارت و کنترل متخصصان مختلف ورزشی

هر بخش از برنامه ها و طرح های موجود در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار توسط کارشناسان و متخصصان ورزشی تهیه و تنظیم میشوند و نحوه و روند اجرای آنها به طور کامل تحت کنترل و نظارت آنها قرار دارد، تا افراد به درستی برنامه ها را در زمان خود انجام بدهند.

مدیریت علم ورزش و نظارت بر چگونگی اجرا

بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار را به منظور مدیریت علم ورزش و نظارت بر چگونگی اجرا به سطوح مختلف درجه بندی نموده ایم تا با استفاده از آن به صورت کاملا ساده و کاربردی محیط کار را برای تمامی اعضا و کارکنان کسب و کار سالم بنماییم.

بسته های رشد سطح ابتدایی علوم ورزشی برای کسب و کار

بسته های رشد سطح ابتدایی علوم ورزشی برای کسب و کار با توجه به نیاز برای ایجاد زیرساخت های اولیه از سطح پیچیدگی بسیار ساده برخوردار هستند، تا بتوانند پایه های مناسبی را برای حوزه فعالیت این بخش طراحی بنمایند. با وجود اصول پیاده سازی و زمانبندی دقیق برای بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار مدت زمان اجرای این طرح کم میباشد، چرا که وقت اختصاصی  برای هر نیروی متخصص در طراحی و پیاده سازی نیاز است، در قالب یک تیم محاسبه میگردد. بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار در سطح ابتدایی از کیفیت عالی برخوردار هستند، چرا که از مهارت ها و توانایی های افراد متخصص برای ایجاد آن استفاده میشود. در طراحی بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار از تمامی تکنولوژی های وابسته به حوزه بسته رشد سطح ابتدایی در علوم ورزشی برای کسب و کار به صورت به روز و طبق استانداردهای موجود در علم این حوزه استفاده میشود، و تمامی طرح ها  بر اساس ارتباطات گسترده در امور علمی و تکنولوژی در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار و با توجه به سطح منابع بسته های رشد سطح ابتدایی آماده سازی میشوند. تمامی ساختارهای اجرایی بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار برای پیاده سازی از قوانین و اصول گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی استفاده مینمایند.

 • بسته های رشد

 • تولید بانک دادهتولید بانک داده
 • گزارش سازی گزارش سازی
 • خروجی سازیخروجی سازی
 • زنجیره سازیزنجیره سازی
 • پیچیده سازیپیچیده سازی
 • ساده سازیساده سازی
 • سازماندهی منابعسازماندهی منابع
 • ایده پردازیایده پردازی
 • منابع انسانیمنابع انسانی
 • پیش نیازپیش نیاز
 • نقشه راهنقشه راه
 • تدوین تعالیتدوین تعالی
 • ساعت فعالیتساعت فعالیت
 • روز فعالیتروز فعالیت
 • زمان پشتیبانیپشتیبانی پس از تحویلزمان پشتیبانی
 • پشتیبانی تیکت8 ساعت فعالیتپشتیبانی تیکت
 • پشتیبانی تلفنیپشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی حضوریپشتیبانی حضوری
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماکنسلی و حق فسخ کارفرما
 • مشاوره اولیه رایگانمشاوره اولیه رایگان
 • کتابچه حسن انجام فعالیتکتابچه حسن انجام فعالیت
 • تنظیم و آماده سازیتنظیم و آماده سازی
 • تصمیم گیری تایید قراردادتصمیم گیری تایید قرارداد
 • هزینه آماده سازی قرارداد10درصد کل مبلغهزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح یک

 • 75میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود75EPS
 • گزارش سازی 1مرحله
 • خروجی سازی1 عدد
 • زنجیره سازی75 محتوا
 • پیچیده سازی75 محتوا
 • ساده سازی75 محتوا
 • سازماندهی منابع10 ساعت
 • ایده پردازی8 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 7 ساعت تخصص1 نفر بر ساعت
 • پیش نیازخرید نشده استno
 • نقشه راهباید خریداری شده باشدyes
 • تدوین تعالیخرید نشده استno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه70 ساعت خالص
 • روز فعالیت5 روز شناوری دارد19 روز
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل5 ساعت
 • پشتیبانی تیکتحصول توافق و آماده سازی قراردادyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوریبعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشودno
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی25 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح دو

 • 150میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود150EPS
 • گزارش سازی 2مرحله
 • خروجی سازی1 عدد
 • زنجیره سازی150 محتوا
 • پیچیده سازی150 محتوا
 • ساده سازی150 محتوا
 • سازماندهی منابع10 ساعت
 • ایده پردازی16 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 7 ساعت تخصص2 نفر بر ساعت
 • پیش نیازخرید نشده استno
 • نقشه راهباید خریداری شده باشدyes
 • تدوین تعالیخرید نشده استno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه140 ساعت خالص
 • روز فعالیت4 روز شناوری دارد18 روز
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل10 ساعت
 • پشتیبانی تیکتحصول توافق و آماده سازی قراردادyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوریبعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشودno
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی24 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح سه

 • 225میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود225EPS
 • گزارش سازی 3مرحله
 • خروجی سازی1 عدد
 • زنجیره سازی225 محتوا
 • پیچیده سازی225 محتوا
 • ساده سازی225 محتوا
 • سازماندهی منابع10 ساعت
 • ایده پردازی24 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 7 ساعت تخصص3 نفر بر ساعت
 • پیش نیازخرید نشده استno
 • نقشه راهباید خریداری شده باشدyes
 • تدوین تعالیخرید نشده استno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه210 ساعت خالص
 • روز فعالیت3 روز شناوری دارد17 روز
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل15 ساعت
 • پشتیبانی تیکتحصول توافق و آماده سازی قراردادyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوریبعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشودno
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی23 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح چهار

 • 300میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود300EPS
 • گزارش سازی 4مرحله
 • خروجی سازی1 عدد
 • زنجیره سازی300 محتوا
 • پیچیده سازی300 محتوا
 • ساده سازی300 محتوا
 • سازماندهی منابع10 ساعت
 • ایده پردازی32 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 7 ساعت تخصص4 نفر بر ساعت
 • پیش نیازخرید نشده استno
 • نقشه راهباید خریداری شده باشدyes
 • تدوین تعالیخرید نشده استno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه280 ساعت خالص
 • روز فعالیت2 روز شناوری دارد16 روز
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل20 ساعت
 • پشتیبانی تیکتحصول توافق و آماده سازی قراردادyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوریبعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشودno
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی22 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح پنج

 • 375میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود375EPS
 • گزارش سازی 5مرحله
 • خروجی سازی1 عدد
 • زنجیره سازی375 محتوا
 • پیچیده سازی375 محتوا
 • ساده سازی375 محتوا
 • سازماندهی منابع10 ساعت
 • ایده پردازی40 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 7 ساعت تخصص5 نفر بر ساعت
 • پیش نیازخرید نشده استno
 • نقشه راهباید خریداری شده باشدyes
 • تدوین تعالیخرید نشده استno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه350 ساعت خالص
 • روز فعالیت1 روز شناوری دارد15 روز
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل25 ساعت
 • پشتیبانی تیکتحصول توافق و آماده سازی قراردادyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوریبعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشودno
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی21 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
مشاهده جزئیات بسته های رشد ابتداییبستن جزئیات بسته های رشد

بسته های رشد سطح میانی علوم ورزشی برای کسب و کار

بسته های رشد سطح میانی علوم ورزشی برای کسب و کار در طراحی، برنامه ریزی، آماده سازی، مدیریت منابع و نیروی انسانی متخصص از سطح پیچیدگی میانی برخوردار هستند. با توجه به مدیریت زمان در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار برای پیاده سازی اصول و پایه های تعریف شده زمان انجام این طرح ها به نسبت زمان نیروی متخصص، زمان طراحی، زمان تمامی تیم های اجرایی گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی محاسبه میگردد. بسته های رشد سطح میانی علوم ورزشی برای کسب و کار از نظر کیفی و کمی در سطح عالی قرار دارند، چرا که با استفاده از تکنولوژی ها و علوم روز دنیا و همچنین تخصص و مهارت تیم های حرفه ای گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی طراحی شده اند. بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار با استفاده از فنون، اطلاعات، استراتژیهای مدیریتی و طراحی برای پیاده سازی شدن از ساختارهای جامعی در سطح میانی برخوردار هستند. برای اجرا و پیاده سازی مناسب بسته های رشد سطح میانی علوم ورزشی برای کسب و کار سطح منابع علمی، مهارتی، مدیریتی و مالی برای آماده سازی دارای اهمیت هستند، لذا در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار همواره برآوردها و ساختارها مطابق با منابع صورت میگیرند.

 • بسته های رشد

 • تولید بانک دادهتولید بانک داده
 • گزارش سازی گزارش سازی
 • خروجی سازیخروجی سازی
 • زنجیره سازیزنجیره سازی
 • پیچیده سازیپیچیده سازی
 • ساده سازیساده سازی
 • سازماندهی منابعسازماندهی منابع
 • ایده پردازیایده پردازی
 • منابع انسانیمنابع انسانی
 • پیش نیازپیش نیاز
 • نقشه راهنقشه راه
 • تدوین تعالیتدوین تعالی
 • ساعت فعالیتساعت فعالیت
 • روز فعالیتروز فعالیت
 • تحلیل و آنالیزتحلیل و آنالیز
 • امکان سنجیامکان سنجی
 • بازار سازیبازار سازی
 • طرح کسب و کارطرح کسب و کار
 • سازگاری منابعسازگاری منابع
 • پیش بینیپیش بینی
 • زمان پشتیبانیزمان پشتیبانی
 • پشتیبانی تیکتپشتیبانی تیکت
 • پشتیبانی تلفنیپشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)تحویل به همراه جلسه(بلافاصله)پشتیبانی حضوری(محل توافقی)
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماکنسلی و حق فسخ کارفرما
 • مشاوره اولیه رایگانمشاوره اولیه رایگان
 • کتابچه حسن انجام فعالیتکتابچه حسن انجام فعالیت
 • تنظیم و آماده سازیتنظیم و آماده سازی
 • تصمیم گیری تایید قراردادتصمیم گیری تایید قرارداد
 • هزینه آماده سازی قراردادهزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح یک

 • 125میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود100EPS
 • گزارش سازی 2 مرحله
 • خروجی سازی2 عدد
 • زنجیره سازی100 محتوا
 • پیچیده سازی100 محتوا
 • ساده سازی100 محتوا
 • سازماندهی منابع20 ساعت
 • ایده پردازی13 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 7 ساعت تخصص2 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه160 ساعت خالص
 • روز فعالیت7 روز شناوری31 روز
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی5 پیش بینی
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل10 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشودno
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی35 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح دو

 • 250میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود200EPS
 • گزارش سازی 4 مرحله
 • خروجی سازی2 عدد
 • زنجیره سازی200 محتوا
 • پیچیده سازی200 محتوا
 • ساده سازی200 محتوا
 • سازماندهی منابع20 ساعت
 • ایده پردازی26 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 8 ساعت تخصص3 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه240 ساعت
 • روز فعالیت6 روز شناوری29روز
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی10 پیش بینی
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل15ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود1 ساعت
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی34 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح سه

 • 375میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود300EPS
 • گزارش سازی 6 مرحله
 • خروجی سازی2 عدد
 • زنجیره سازی300 محتوا
 • پیچیده سازی300 محتوا
 • ساده سازی300 محتوا
 • سازماندهی منابع20 ساعت
 • ایده پردازی39 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 8 ساعت تخصص4 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه320 ساعت
 • روز فعالیت5 روز شناوری27 روز
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی15 پیش بینی
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل20 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود2 ساعت
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی33 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح چهار

 • 500میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود400EPS
 • گزارش سازی 8 مرحله
 • خروجی سازی2 عدد
 • زنجیره سازی400 محتوا
 • پیچیده سازی400 محتوا
 • ساده سازی400 محتوا
 • سازماندهی منابع20 ساعت
 • ایده پردازی52 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 8 ساعت تخصص5 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه400 ساعت
 • روز فعالیت4 روز شناوری25 روز
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی20 پیش بینی
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل25 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود3 ساعت
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی32 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح پنج

 • 625میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود500EPS
 • گزارش سازی 10 مرحله
 • خروجی سازی2 عدد
 • زنجیره سازی500 محتوا
 • پیچیده سازی500 محتوا
 • ساده سازی500 محتوا
 • سازماندهی منابع20 ساعت
 • ایده پردازی65 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 8 ساعت تخصص6 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیno
 • ساعت فعالیتمابقی زمان تحت اختیار مجموعه480 ساعت
 • روز فعالیت3 روز شناوری23 روز
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی25 پیش بینی
 • زمان پشتیبانیبلافاصله پس از تحویل30 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود4 ساعت
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی31 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
مشاهده جزئیات بسته های رشد ابتداییبستن جزئیات بسته های رشد

بسته های رشد سطح پیشرفته علوم ورزشی برای کسب و کار

بسته های رشد سطح پیشرفته علوم ورزشی برای کسب و کار با استفاده از اصول حرفه ای در پیاده سازی و اجرا، سطح بالای برنامه ریزی ها، تخصص ها و علوم مرتبط، منابع استفاده شده در سطح پیچیدگی بالایی قرار دارند. برای دست یابی بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار به پیشرفت سریع و یافتن راهکارهای قدرتمند در پیاده سازی در حوزه فعالیت بسته های رشد سطح پیشرفته علوم ورزشی برای کسب و کار گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی از مهارت ها و تخصص های تیم های متخصص استفاده مینماید، تا بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار از سطح کیفیتی بسیار بالایی برخودار باشند. توانایی های مهارتی برای پیاده سازی یکپارچه بسته های رشد سطح پیشرفته علوم ورزشی برای کسب و کار امور علمی و تکنولوژی مرتبط با آن با توجه به سطح منابع آماده سازی میشوند. تمامی امور وابسته به اصول و پایه طراحی، برنامه ریزی، مدیریت بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار با استفاده از زمانبندی اختصاصی برای هر بخش تنظیم میشود، و تیم های متخصص با استفاده از استانداردهای طراحی و برنامه ریزی تمامی کلیات و جزئیات بسته های رشد سطح پیشرفته علوم ورزشی برای کسب و کار را برای دستیابی به نتیجه مطلوب ایجاد نموده اند.

 • بسته های رشد

 • تولید بانک دادهتولید بانک داده
 • گزارش سازیگزارش سازی
 • خروجی سازیخروجی سازی
 • زنجیره سازیزنجیره سازی
 • پیچیده سازیپیچیده سازی
 • ساده سازیساده سازی
 • سازماندهی منابعسازماندهی منابع
 • ایده پردازیایده پردازی
 • منابع انسانیمنابع انسانی
 • پیش نیازپیش نیاز
 • نقشه راهنقشه راه
 • تدوین تعالیتدوین تعالی
 • ساعت فعالیتساعت فعالیت
 • روز فعالیتروز فعالیت
 • زمان پشتیبانیزمان پشتیبانی
 • پشتیبانی تیکتپشتیبانی تیکت
 • پشتیبانی تلفنیپشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)تحویل به همراه جلسه(بلافاصله)پشتیبانی حضوری(محل توافقی)
 • جامعه آماری کنترلجامعه آماری کنترل
 • جامعه آماری آزمایشجامعه آماری آزمایش
 • جامعه آماری ثابتجامعه آماری ثابت
 • ساختمان فلسفیساختمان فلسفی
 • ساختمان عرفانیساختمان عرفانی
 • ساختمان علمیساختمان علمی
 • ساختار شناختساختار شناخت
 • ساختار تغییر پذیریساختار تغییر پذیری
 • تطبیق مراکزیتطبیق مراکزی
 • هویت برندیهویت برندی
 • هویت سازمانیهویت سازمانی
 • هویت تحقیقاتیهویت تحقیقاتی
 • هویت شغلیهویت شغلی
 • هویت سلسله مراتبیهویت سلسله مراتبی
 • هرم نیازهرم نیاز
 • هرم بینهایتهرم بینهایت
 • تحلیل و آنالیزتحلیل و آنالیز
 • امکان سنجیامکان سنجی
 • بازار سازیبازار سازی
 • طرح کسب و کارطرح کسب و کار
 • سازگاری منابعسازگاری منابع
 • پیش بینیپیش بینی
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماکنسلی و حق فسخ کارفرما
 • مشاوره اولیه رایگانمشاوره اولیه رایگان
 • کتابچه حسن انجام فعالیتکتابچه حسن انجام فعالیت
 • تنظیم و آماده سازیتنظیم و آماده سازی
 • تصمیم گیری تایید قراردادتصمیم گیری تایید قرارداد
 • هزینه آماده سازی قراردادده درصد کل مبلغهزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح یک

 • 400میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود200EPS
 • گزارش سازی3 مرحله
 • خروجی سازی3 عدد
 • زنجیره سازی300 محتوا
 • پیچیده سازی300 محتوا
 • ساده سازی300 محتوا
 • سازماندهی منابع40 ساعت
 • ایده پردازی26 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 9 ساعت تخصص3 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیyes
 • ساعت فعالیتمابقی تحت اختیار مجموعه380 ساعت خالص
 • روز فعالیت45 روز
 • زمان پشتیبانی15 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود2 ساعت
 • جامعه آماری کنترلno
 • جامعه آماری آزمایشno
 • جامعه آماری ثابتno
 • ساختمان فلسفیno
 • ساختمان عرفانیno
 • ساختمان علمیno
 • ساختار شناختno
 • ساختار تغییر پذیریyes
 • تطبیق مراکزیno
 • هویت برندیyes
 • هویت سازمانیyes
 • هویت تحقیقاتیno
 • هویت شغلیyes
 • هویت سلسله مراتبیno
 • هرم نیازno
 • هرم بینهایتno
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی15 پیش بینی
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی45 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح دو

 • 800میلیون

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود400EPS
 • گزارش سازی6 مرحله
 • خروجی سازی3 عدد
 • زنجیره سازی900 محتوا
 • پیچیده سازی900 محتوا
 • ساده سازی900 محتوا
 • سازماندهی منابع40 ساعت
 • ایده پردازی56 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 9 ساعت تخصص5 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیyes
 • ساعت فعالیتمابقی تحت اختیار مجموعه750 ساعت خالص
 • روز فعالیت55 روز
 • زمان پشتیبانی25ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود4 ساعت
 • جامعه آماری کنترلno
 • جامعه آماری آزمایشno
 • جامعه آماری ثابتno
 • ساختمان فلسفیno
 • ساختمان عرفانیno
 • ساختمان علمیyes
 • ساختار شناختyes
 • ساختار تغییر پذیریyes
 • تطبیق مراکزیno
 • هویت برندیyes
 • هویت سازمانیyes
 • هویت تحقیقاتیyes
 • هویت شغلیyes
 • هویت سلسله مراتبیyes
 • هرم نیازno
 • هرم بینهایتno
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی25 پیش بینی
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی55 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح سه

 • 1میلیارد

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود700EPS
 • گزارش سازی10 مرحله
 • خروجی سازی3 عدد
 • زنجیره سازی1200 محتوا
 • پیچیده سازی1200 محتوا
 • ساده سازی1200 محتوا
 • سازماندهی منابع40 ساعت
 • ایده پردازی65 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 9 ساعت تخصص7 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیyes
 • ساعت فعالیتمابقی تحت اختیار مجموعه1000 ساعت خالص
 • روز فعالیت50 روز
 • زمان پشتیبانی30ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)بعد از این زمان اتوماتیک کنسل میشود6 ساعت
 • جامعه آماری کنترلyes
 • جامعه آماری آزمایشyes
 • جامعه آماری ثابتyes
 • ساختمان فلسفیyes
 • ساختمان عرفانیyes
 • ساختمان علمیyes
 • ساختار شناختyes
 • ساختار تغییر پذیریyes
 • تطبیق مراکزیyes
 • هویت برندیyes
 • هویت سازمانیyes
 • هویت تحقیقاتیyes
 • هویت شغلیyes
 • هویت سلسله مراتبیyes
 • هرم نیازyes
 • هرم بینهایتno
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی35 پیش بینی
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی65 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح چهار

 • 2.5میلیارد

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشود2100EPS
 • گزارش سازی22 مرحله
 • خروجی سازیبیش از 3 عدد
 • زنجیره سازی2800 محتوا
 • پیچیده سازی2800 محتوا
 • ساده سازی2800 محتوا
 • سازماندهی منابعبیش از 70 ساعت
 • ایده پردازی110 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 9 ساعت تخصص11 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیyes
 • ساعت فعالیتمابقی تحت اختیار مجموعه2500 ساعت خالص
 • روز فعالیت75 روز
 • زمان پشتیبانی55 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)با توافق مشترک باقی میماندبیش از 15 ساعت
 • جامعه آماری کنترلyes
 • جامعه آماری آزمایشyes
 • جامعه آماری ثابتyes
 • ساختمان فلسفیyes
 • ساختمان عرفانیyes
 • ساختمان علمیyes
 • ساختار شناختyes
 • ساختار تغییر پذیریyes
 • تطبیق مراکزیyes
 • هویت برندیyes
 • هویت سازمانیyes
 • هویت تحقیقاتیyes
 • هویت شغلیyes
 • هویت سلسله مراتبیyes
 • هرم نیازyes
 • هرم بینهایتno
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینی65 پیش بینی
 • کنسلی و حق فسخ کارفرماno
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازی75 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
 • سطح پنج

 • 4+میلیارد

  تومان

 • تولید بانک دادهدر قرارداد تشریح میشودبیش از 4200EPS
 • گزارش سازیبیش از 40 مرحله
 • خروجی سازیبیش از 3 عدد
 • زنجیره سازیبیش از 4000 محتوا
 • پیچیده سازیبیش از 4000 محتوا
 • ساده سازیبیش از 4000 محتوا
 • سازماندهی منابعبیش از 90 ساعت
 • ایده پردازیبیش از 200 طوفان ذهنی
 • منابع انسانیروزی 9 ساعت تخصصبیش از 20 نفر بر ساعت
 • پیش نیازyes
 • نقشه راهyes
 • تدوین تعالیyes
 • ساعت فعالیتمابقی تحت اختیار مجموعهبیش از 4200 ساعت خالص
 • روز فعالیتبیش از 90 روز
 • زمان پشتیبانیبیش از 90 ساعت
 • پشتیبانی تیکتyes
 • پشتیبانی تلفنیyes
 • پشتیبانی حضوری(محل توافقی)با توافق مشترک باقی میماندبیش از 35 ساعت
 • جامعه آماری کنترلyes
 • جامعه آماری آزمایشyes
 • جامعه آماری ثابتyes
 • ساختمان فلسفیyes
 • ساختمان عرفانیyes
 • ساختمان علمیyes
 • ساختار شناختyes
 • ساختار تغییر پذیریyes
 • تطبیق مراکزیyes
 • هویت برندیyes
 • هویت سازمانیyes
 • هویت تحقیقاتیyes
 • هویت شغلیyes
 • هویت سلسله مراتبیyes
 • هرم نیازyes
 • هرم بینهایتyes
 • تحلیل و آنالیزyes
 • امکان سنجیyes
 • بازار سازیyes
 • طرح کسب و کارyes
 • سازگاری منابعyes
 • پیش بینیبیش از 100 پیش بینی
 • کنسلی و حق فسخ کارفرمابستگی به توافق داردnoyes
 • مشاوره اولیه رایگانyes
 • کتابچه حسن انجام فعالیتyes
 • تنظیم و آماده سازیبیش از 85 ساعت
 • تصمیم گیری تایید قرارداد48 ساعت
 • هزینه آماده سازی قرارداد
مشاهده بسته های رشد میانی به پیشرفتهبستن جزئیات بسته های رشد

بررسی کیفیت فعالیت ها و مدیریت زمان

ما در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار بر حسب کیفیت فعالیت ها و مدیریت زمان تمامی برنامه ها و تمرین ها را به صورت کاملا حرفه ای تنظیم مینماییم، تا افراد در این بخش بتوانند بر کیفیت فعالیتی که انجام میشود، و زمانی که برای اجرای آن گذاشته میشود به درستی مدیریت گردد.

شروع فعالیت بر مبنای برنامه ها و سازماندهی فعالیتها

در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار شروع فعالیت ورزشی بر مبنای برنامه ها و سازماندهی فعالیتها تنظیم شده اند تا افراد بتوانند شروع و پایان مناسبی را برای یک برنامه داشته باشند و در نهایت استفاده نتیجه مطلوبی را از فعالیتهای ورزشی دریافت بنمایند.

ایجاد ساختار مدیریت برنامه های ورزشکاران

در هر یک از برنامه هایی که بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار برای ورزشکاران تهیه نموده است، یک ساختار برای مدیریت برنامه های ورزشکاران در نظر گرفته است، تا بتوانند با استفاده از آن تمامی سیستمهای تمرینی را به خوبی اجرا نموده و نتیجه مناسبی را حاصل بنماید.

گروه توسعه علوم ورزشی عمومی

همراه ما باشید در یک مجموعه فعال از این حوزه فعالیت

گروه توسعه علوم ورزشی عمومی حوزه فعالیت علوم ورزشی با در نظر گرفتن نیازهای سلامتی و ورزشی جامعه فعالیت مینماید عمده هدف این حوزه به ایجاد یک فضای تخصصی ورزشی که تاثیرات آن به اثر بخشی کسب و کارها در سطح جامعه میپردازد اما با توجه به آن که نیازهای عمومی جامعه ابتدا میبایست با این تفکر سازگار شود این مجموعه اقدام به راه اندازی بخش عمومی خود نموده و در آینده پس از اثر بخشی مفید خود در تار و پود عمومی جامعه اقدام به فعال سازی حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار مینماید و در آن به ارائه خدمت نوین به کسب و کارهای ایرانی مینماید امید است خدمت در حوزه فعالیت علوم ورزشی برای عموم مردم باعث ایجاد جامعه ورزشی در کسب و کارها شود و این کسب و کارها سلامتی خانواده خود را با جسم و روح سالم خود تامین نمایند

یک مجموعه کاملا مستقل

sport.1bi.ir

یک مجموعه ای دارای چند وب سایت متمرکز بر مبنای خدمات نوین

اصلاح و بهبود فعالیتهای ورزشی در کسب و کار

امکان اصلاح و بهبود فعالیتهای ورزشی در کسب و کار در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار  ایجاد شده است تا دفرمیتی های ناشی از کم تحرکی و نحوه غلط حرکت در مجموعه اصلاح و بهینه گردد.

علوم ورزشی برای کسب و کار

در محیط کسب و کارها فعالیتهایی که در زمینه ورزش انجام میگید نیاز به مدیریت دارند که بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار  این امکان را برای مدیریت فعالیتهای ورزشی را برنامه ریزی نموده است.

علوم ورزشی برای کسب و کار

تمامی پاسچرها و یا سبک های زندگی که افراد در محیط کاری و زندگی خود دنبال میکنند برای اصلاح و بهینه شدن میتوانند از امکانات تعریف شده در بسته های رشد علوم ورزشی برای کسب و کار بهره ببرند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://1bi.ir/?p=371

Asset 1