درآمدزایی و مشارکت در زیر ساخت های گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی

درآمدزایی و مشارکت در زیر ساخت های گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی با هدف ایجاد یک زیر ساخت رشد محور میباشد که در کلیه حوزه های فعالیتی این مجموعه راه اندازی میشود این زیر ساخت ها فقط برای اعضای پذیرفته شده میباشد که با هدف گسترش مفاهیم و ایده ها و طرحهای این مجموعه اقدام به حمایت و فعالیت مینمایند در این بخش هر گونه دسترسی و یا محیط های متنوع دارای ارزشهای مادی و معنوی ایجاد میشود تا اعضا بتوانند برای موفقیت از این بستر ها استفاده نمایند تا در آینده نزدیک کلیه زیر ساختها و حوزه های فعالیت آماده سازی و فعال شوند به این وسیله ما به دنبال ایجاد قدرت اقتصادی و جریان نقدینگی در این مجموعه میباشیم

لیست مشارکت و درآمدزایی در گروه های درونی حوزه های فعالیتی ما

جذب سرمایه گذار در گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی

حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار​

در این بخش در صورتی که هر گونه سرمایه ای اعم از جریان نقدینگی و یا سرمایه منابعی از قبیل انسانی،فیزیکی،مالی، غیر محسوس برای ورود به این مجموعه برای ارتقا سطح حوزه فعالیت علوم ورزشی در صنعت ورزش میتوانید وارد نمایید از طریق اپراتور مربوطه با ما در ارتباط باشید

درآمدزایی در گروه توسعه علوم ورزشی عمومی

حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار​

در این بخش فعالیت در زیر مجموعه حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار در گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی میباشد که با هدف ایجاد یک بستر متمرکز درآمدزایی جمعی ،عمومی برای افزایش توان مالی و ورود افراد به دهک های بالای جامعه ایجاد و دارای دستور العمل اختصاصی میباشد

مشارکت در گروه توسعه علوم ورزشی عمومی

حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار

در این بخش مشارکت متخصصین صنعت ورزش و در برخی موارد متخصصین خارج از این صنعت با ورود به زیر مجموعه حوزه فعالیت علوم ورزشی در کسب و کار در گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی میتوانند به پیاده سازی طرح ها و ایده ها و مشارکت موثر در  این بخش اقدام نمایند

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://1bi.ir/?p=10526

Asset 1