دسته بندی معرفی مجموعه ما

از طریق این لینک ها درک دقیقتری نسبت به مجموعه ما میتوانید بدست آورید بر مبنای شرایط و نیازها به لینک ها و توضیحات جدید اضافه میشود
طرحها و اهداف
پروژه ها
ایده ها
زیر ساختها

حریم خصوصی و قوانین

قوانین و دستور العمل های اختصاصی این گروه در این قسمت موجود میباشد اما هر حوزه فعالیت در زیر بخش ها تدوین میشوند

راه ارتباطی با مجموعه ما

از طریق این صفحه کلیه راه های ارتباطی با این مجموعه موجود میباشد از قبیل نشانی دفتر،شماره های تماس ،ایمیل ،موبایل و…

معرفی این مجموعه

در این صفحه به صورت تخصصی به معرفی ادراک و تفکرات مجموعه پرداخته و در صورت گسترش مفاهیم در این صفحه معرفی بروزرسانی میشود
تفکراتی که در حوزه های فعالیت و زیر ساخت هایی که درآینده ایجاد میشود در این صفحه قراردارد که با این تفکرات فعالیت ها هدایت میشوند

برونسپاری هم راستای درونسپاری

توضیحاتی از خروج فعالیتهای کسب و کارها به خارج از مجموعه خود اما با دستور العمل ها و زیر ساخت های مد نظر خود درونسپاری میشود

کاهش هزینه ها

در این صفحه علت چگونگی کاهش هزینه های کسب و کارها و حوزه های فعالیت در این قسمت با جزئیات دقیق و مورد نیاز بیان میشود

نحوه ایجاد جریان درآمدی ما

جریان درآمدی به صورت گسترده بر اساس فعالیتهای زنجیره ای میباشند که عدم پایبندی به متد های سنتی در این جریان ها مشهود میباشد

سبک معرفی اختصاصی اعضا

تفکری که هر شخص متخصص در مجموعه ما با این تفکر همراه خواهد شد تا بتوانیم حداکثر ظرفیت و پتانسیل متخصصین را تشریح نماییم

مزیت های همکاری با ما

کلیه مزیت های همکاری در این مجموعه در این قسمت به مرور زمان ایجاد و برای افراد شاغل جاذبه های مفهومی زیادی ایجاد مینماییم

دلیل وجود مجموعه ما

دلایل وجودی ما بر مبنای هرم اختصاصی مجموعه ایجاد شده است که این هرم به حقیقت و واقعیت های وجودی این مجموعه میپردازد

چگونکی فعالیت مجموعه ما

چگونگی فعالیت ها تنها به سبک فعالیت ها بستگی دارد در صورتی سبک های فعالیتی متنوع بر مبنای توانایی و مهارت باشند فعالیت ها هم متوع میشوند

محل فعالیت مجموعه ما

آدرس ها و مشخصات محل های فعالیتی که این مجموعه در آنها حضور دارد مشص میشود در صورت تغییر بروزرسانی های مداوم وجود خواهد داشت

چگونگی همکاری با ما

بر حسب اقدامات حوزه های فعالیت چگونگی همکاری با گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی مشخص میشود و تدوین فعالیت ها به صورت مشترک میباشد

چارت تشکیلاتی مجموعه ما

تشکیلات سازمانی نمایانگر دقت فعالیت ها میباشد هر مقدار این چارت تشکیلاتی دارای تشریح وضعیت باشد خدمات با سرعت ارائه میشوند

ما نیز زیر مجموعه تفکری میباشیم

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی بر مبنای یک واحد بزرگتر به نام یک کسب و کار جهانی میباشد که بزودی آن مجموعه نیز احداث میشود
قبلی
بعدی
در گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی 29 اصل تخصصی ایجاد شده است به نام حوزه فعالیت در این حوزه ها عموما اهداف اختصاصی مرتبط به توسعه کسب و کار دنبال میشود که الزامی میباشد مشتریانی که نیاز به استفاده از این 29 اصل را خواستار میباشند خود دارای زیر ساخت حقیقی و یا حقوقی باشند که این مجموعه بتواند اهداف و اصول این 29 اصل را در مجموعه آنها پیاده سازی نماید در این زیر ساختار هدف اجرای وظایفی میباشد که در ساختار مجموعه مشتری یا دارای ضعف میباشد یا اساسا این ساختار با نقص و اشتباه پیاده سازی شده است که این گروه با قراردادن یک مدیر پروژه با اجرای تعهدات این گروه به مشتری اقدام نماید اما در صورتی که پروژه ای که زیر ساخت و فعالیت های مختلف آن از پیش آماده باشد مشتری میتواند با بررسی و کیفیت سنجی آن ایده ها و طرح ها و پروژه ها و… را مشخص نماید و دیدگاه نهایی هم از نظر ارزش مالی و هم مشخص شدن ارزش عمر نفر بر ساعتی خود را به این گروه مطرح نماید سپس پروژه را خرید نماید و سپس برای اهداف اختصاصی خود سازگاری اختصاصی مد نظر خود را طی توافقهایی که مد نظر خود شخص میباشد به این گروه مطرح نماید در صورتی که این گروه توانایی پذیرش این پیشنهادات را در خود بررسی نمود این مجموعه هم پیشنهادات خود را مطرح مینماید در نهایت طبق آن توافق سطح مطلوب تعهدات و ایجاد رضایت خاطر بین طرفین توافق حاصل شود بالاترین ارزش از دیدگاه این مجموعه ایجاد موفقیت و پیشرفت مشتریان خود میباشد از این رو پس از آن که توافق نهایی گردید این مجموعه برای تکریم مشتریان خود و احترام به آنها به صورت مداوم جایگاه ارزشمند آنها را با اقدامات مختلف برای خود یادآوری مینماید دلیل این اقدامات آن میباشد وقتی مشتری حاضر به اعتماد و همکاری با گروه ما میشود باعث میشود جوانهای زیادی مشغول به فعالیت شوند و نرخ بیکاری درجامعه و مجموعه ما کاهش پیدا کند از این رو ارزشمند میباشد که با سرمایه و درآمدهای خود به تکریم مشتری بپردازیم ارزش معنوی که مشتری به این گروه تزریق مینماید فراتر از آن توافق مالی میباشد که به این گروه پرداخت میشود
روند ارزشیابی و ارزش سنجی فعالیتهای گروه ما در صورتی که توافق در راستای درونسپاری باشد زیر ساخت توسط مشتری آماده سازی میشود و متخصصین و مدیر پروژه در محل مد نظر مشتری فعالیت و تعهدات خود را اجرا مینمایند و این فعالیت ها به صورت روزانه و مستمر اجرا میشود در صورتی که مشتری هر گونه نارضایتی و مشکلی را که طبق نظر او نمیباشد به مدیر پروژه منتقل مینماید و این مدیر پروژ میباشد که به رفع این مشکلات اقدام مینماید و کیفیت مد نظر مشتری را پیاده سازی مینماید در این زمان میباشد که ارزش سنجی و ارزشیابی مداوم توسط مشتری انجام میشود و این ساختار باعث میشود که زمان ها و تعهدات این گروه در زمان اجرا تحت مانیتورینگ کارفرما و یا مشتری باشد که حسن انجام فعالیت گروه ما اثبات شود اما در صورتی که مشتری به هر دلیلی که به گروه ما مربوط نمیباشد مایل به برونسپاری پروژه باشد طبق توافق این گروه به اجرای تعهدات خود اقدام مینماید به دلیل گستردگی شکل های برونسپاری مهمترین فاکتور پیاده سازی پروژه میباشد که به تحویل پروژه مشتری ختم شود فرآیند اجرای صحیح تعهدات توسط گروه ما تابع توافق قراردادی میباشد که فی مابین بین مشتری و گروه ما منعقد میشود که چگونه فرآیند نظارت و مانیتورینگ پیش بردن پروژه و یا سازگاری آن انجام میشود تا بدین روش رضایت نهایی مشتری حاصل شود
اثبات حسن نیت تعهدات ما تحویل پروژه طبق توافق صورت گرفته میباشد اما با توجه به آن که متخصصین در اکثر مواقع پروژه هایی که آماده مینمایند و آنها را بفروش میرسانند ممکن است پروژه مد نظر مشتری وجود داشته باشد که با تحلیل و ارزشیابی توسط مشتری ارزش مادی و زمانی اثر مشخص میشود و سپس در همان زمان شروع تعهدات آنها را به مشتری تقدیم مینماییم و پرداختی ها را طبق توافق مد نظر مشتری و ارزش محصولی که مورد تایید دو طرف مورد توافق میباشد را دریافت مینماییم که این میتواند حسن نیت ما را اثبات نماید و فرآیندهای سازگاری نیز که در بخش قبل عرض نمودیم طبق فرآیندی مستمر مشخص میشود با توجه به این مهم مشخص شدن هویت دو طرف قرارداد بسیار مهم میباشد که شخص تعهد دهنده و مدیر پروژه چه شخصی میباشد از این رو در صورتی که در این گروه هویت حقیقی و یا حقوقی مشتری نامشخص باشد و این مجموعه توانایی جستجو برای یافتن هویت حقوقی و یا حقیقی شخص را نداشته باشد در توافق قراردادی هویت مشتری میبایست مشخص شده و مشتری خود را همانگونه که خود میخواهد معرفی مینماید و برای ما در جایگاه مشتری شناسایی میشود لازم به ذکر میباشد که با توجه به آن که تعهدات این گروه به صورت روزانه و لحظه ای میباشد هیچ گونه بدعهدی در تعهدات توسط مشتری قابل قبول نمیباشد
با توجه به آن که بزرگترین سرمایه افراد متخصص دانش و ایده ها و طرح های مختلف آنها میباشد که طی سالها ایجاد میشود و بزرگترین سرمایه زندگی این متخصصین میباشد از این رو سرمایه های غیر محسوس همانند این موارد به هیچ عنوان با ملاک های مادی ارزش آنها مشخص نمیشود بر همین اساس سرمایه های غیر محسوس عموما با طی سالیان بسیار زیاد ایجاد میشوند و به بلوغ میرسند از همین رو باگ ها و مشکلاتی که توسط این متخصص رفع میشود ارزش این موارد را به شدت افزایش میدهد و باعث میشود در صورتی که این موارد به شخصی دیگر منتقل شود میبایست ارزش مادی و معنوی آن برای خالق آن حفظ شودو شرایط و توافقها بین مشتری و شخصی که این سرمایه را دارا میباشد انجام شود بهترین مثال برای این مورد آن میباشد که اگر شخصی طلا را در خانه خود نگه دارد ممکن است ارزش آن طلا در گذر زمان تغییر پیدا کند اما اگر سرمایه غیر محسوسی توسط متخصص و یا متخصصینی که به ایجاد آن اقدام نموده اند را در گذر زمان به صورت مداوم توسعه و بهبود پیدا کند ارزشمندتر از هر گونه سرمایه فیزیکی میباشد که شخص خریدار میبایست به این مورد احترام بگذارد
در صورتی که پروژه ای میتواند به بهترین شکل خود آماده سازی شود که با گذر زمان و صرف منابع مختلفی از قبیل منابع مادی -منابع فیزیکی-منابع غیر محسوس-منابع انسانی به شیوه ای صحیح و طبق برنامه ای مشخص آماده سازی شود که در این بین فرآیندهای ریسک و شاخص ها و عواملی که ماهیت پروژه راتحت تاثیر قرار دهد میبایست در نظر گرفته شود که تحت هر شرایطی تعهدات این گروه تحت تاثیر عوامل بیرونی و یا داخلی بحرانساز قرار نگیرد بهترین مدیر پروژه شخصی میباشد که بتواند با مدیریت صحیح بحران و ریسک و.. تعهدات را پیاده سازی نماید از این رو برای این قبیل موارد میبایست پیش از وارد شدن به یک توافق تمام بحران های احتمالی و شرایطی که میتواند اجرای تعهدات را تحت تاثیر قرار دهد پیش بینی شود زیر ساخت ها در اکثر موارد میبایست به صورت صحیح آماده سازی شوند تا متناسب با نیاز یک پروژه و ایده های درون آن بتوان قابلیت واکنشگرایی مناسبی را برای حل آن بحران پیش بینی نمود از این رو برای آن که پروژه ها و طرح ها اصالت خود را حفظ نموده و شرایط پیاده سازی و بحرانهای موجود در آن برای آن که متخصصین دیگر بتوانند به تحقیق و گسترش آن مفاهیم ادامه دهند کلیه این موارد به صورت بانک اطلاعاتی و تحقیقات کامل با منابع و رفرنس های مختلف و خروجی نهایی به مشتری تحویل داده میشودتاکلیه موارد تحت لیسانس مشتری باقی بماند مگر طبق شرایط و توافقات دیگر در قرارداد این موارد پیش بینی شود مهمترین فاکتور حفظ اصالت فعالیت ها میباشد که در صورتی که مشکلاتی در اجرای تعهدات بوجود آید در صورتی که مدیر گروه و یا هر عضوی که در ساختار فعالیت میباشد میتواند به پیشبرد آن مشکلات کمک نماید آماده سازی ها و هزینه های مصرفی و زیر ساختی مرتبط به پروژه قالبا بامشتری میباشد به آن دلیل که کلیه موارد مرتبط جهت پیشبرداهداف مشتری میباشد که افزایش کیفیت آن طی اجرای پروژه با سفارشهای مختلفی ممکن است همراه شود که کلیه این فرآیندهادرقراردادپیش بینی میشودتادر نهایت توسعه و یا سازگاری مورد انتظار مشتری حاصل شود که مشتری به اهداف بالقوه خود که به دنبال آن میباشد دست یابد
با توجه به آن که برخی مشکلات مختلف که به واسطه این مشکلات دسترسی به منابع مختلف مجموعه از قبیل مادی و انسانی و زیرساختی در حال حاضر امکانپذیر نمیباشد از این رو حوزه فعالیتهایی را در حالت فعال نگاه داشتیم که از کیفیت در حالتهای مختلف کاهشی ایجاد نشود تا بتوانیم بدین وسیله رضایت شما مشتریان گرامی را حفظ نماییم بدین صورت که علاوه بر آن که آن حوزه به صورت کامل با تمام ظرفیت خود اقدام به تقدیم خدمات مینماید یک حوزه عمومی را نیز که به پیاده سازی رسالت اجتماعی و خدمت رسانی عمومی اقدام نماید آماده سازی میشود به آدرس سایتsport.1bi.ir که در این سایت تمرکز حداکثری به تقدیم خدمت با کیفیت عمومی میباشد تا زمانی که بتوانیم زیر ساخت خود راتکمیل و کل 29 حوزه را برای شما مهیا نماییم درصورتی که نیاز به خاصی راازصنعت ورزش احساس مینماییداز طریق آن را با ما در میان بگذارید تا پس از سوعه سنجی در صورت امکان پیاده سازی شود
با توجه به این موضوع که هر شخص حقوقی و یا حقیقی مجموعه اختصاصی خود را دارد که با مفاهیم و شرایط ویژه ای آن را پیاده سازی و مدیریت مینماید به هیچ عنوان از قراردادهای پیش ساخته نمیتوان استفاده نمود از این رو بر حسب شرایط و نیازهایی که ممکن است در توافق شکل بگیرد آنها مکتوب میگردد هم رویدادها نوشته میشود هم تعهدات طرفین قرارداد مشخص میشود و هر گونه صحبتی که به حالت توافق بوده است به صورت مستند پیاده سازی میشود تا در صورتی که طرفین قرارداد با اختلاف مواجه شوند بتوانند به این مستندات مراجعه و بر حسب این توافق نامه ها بدون مشکل به همکاری خود ادامه دهند با توجه به آن که ماهیت و مفهوم پروژه امری دارای ریسک زمانبندی و کیفیت میباشد میبایست پارامترهای تعهدی با رویدادهای آن نگارش گردد تا در زمان اجرای تعهدات توسط این مجموعه خللی در پیاده سازی آن پروژه ها ایجاد نشود اساس و ماهیت قرارداد بر اساس نیازهای دو طرف شکل میگیرد و هر طرف قرارداد بر حسب شرایط خود خواسته ها را مطرح مینمایند و سپس پیش نویسی توسط مشتری و وکلای آن آماده سازی میشود و سپس این گروه نیز پیش نیاز های خود را آماده سازی مینماید و در نهایت در قالب یک طرح کلی با ایجاد راهکارهای مختلف پروژه تحویل و سازگاری آن پیگیری و یا توسعه آن به صورت درونسپاری و یا برون سپاری پیگیری میشود با توجه به آن که ماهیت فعالیت های این مجموعه الزاما با ایفای تعهدات مشتری همراه میباشد هر گونه بدعهدی باعث بروز مشکل میشود که درکل قرارداد این موارد نیز پیش بینی و بندهای مختلف براساس تعهدات دو طرف توافق میشودلازم به ذکرمیباشد هر گونه خواسته را لطفا در زمان قراردادمطرح نمایید پس از توافق امکان ویرایش بسیارمحدودمیباشد
در حوزه های فعالیت ما صفحه ای را برای معرفی تخصص این حوزه ایجاد نموده ایم که با توجه به گستردگی بالای حوزه های فعالیت نیاز میباشد به صورت مداوم محتواهای معرفی خاصی را به شما مشتریان گرامی منتقل نماییم تا درک کاملی از این حوزه ها برای شما ایجاد شود اما با توجه به آن که بخش عمده ای از خدمات در مجموعه ما غیر فعال میباشد از این رو با تمرکز در حوزه فعالیت علوم ورزشی و سپس سایر موارد مرتبط به کسب و کار به سرعت به تکمیل این زیر ساخت ها اقدام مینماییم که در بخش معرفی به صورت تخصصی محتواهای معرفی آماده سازی مینماییم در صفحه دسته بندی حوزه فعالیت تمام پست های مرتبط به یک حوزه را قرار میدهیم در بخش دسته بندی محصولات یک حوزه به محصولات تخصصی که ممکن است به کسب و کار شما کمک کند اقدام مینماییم که در حال حاضر سه محصول اختصاصی را ایجاد نموده ایم که به مرور به تکمیل محتواهای آن اقدام مینماییم اما پس از خرید در صورت نیاز میتوانید با دریافت مشاوره اقدام به خرید این محصولات نمایید و در بخش بسته رشد سه پلن ایجاد شده است که هر کدام بر حسب نیاز شما مشتریان عزیز پیاده سازی میشود تا با خرید این محصولات به رفع نیازهای کسب و کار خود اقدام نمایید و در هر حوزه فعالیت ممکن است سایتهای مختلفی برای عرضه خدمات عمومی به کسب و کارهای مختلف ایجاد نماییم در صورتی که مایل به سرمایه گذاری و همراهی در این سایت های عمومی ما میباشید میتوانید از طریق راه های ارتباطی با مدیریت این مجموعه ارتباط برقرار نمایید سایت عمومی در حال تکمیل ما sport.1bi.ir میباشدکه در حوزه ورزش دارای یک سایت اداری و سایت محتوای ویدیویی و فروشگاه وسایت تاییدهویت و پشتیبانی میباشد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://1bi.ir/?p=10528

Asset 1