تدوین تعالی ارتباطات و مذاکرات در کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
0 تومان

پیش نیاز ورود به ارتباطات و مذاکرات در کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
0 تومان

تدوین نقشه راه ارتباطات و مذاکرات در کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
0.1 تومان