تدوین تعالی تحلیل و آنالیز داده در کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
0 تومان

پیش نیاز ورود به تحلیل و آنالیز داده در کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
0 تومان

تدوین نقشه راه تحلیل و آنالیز داده در کسب و کار

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
0.1 تومان