تدوین تعالی طراحی سازمان

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
10000000 تومان

پیش نیاز ورود به طراحی سازمان

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
10000000 تومان

تدوین نقشه راه طراحی سازمان

گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی
10000000 تومان